Translations

Respect, care and dignity
Zulu: Inhlonipho, ukunakekela kanye nesizotha.
Sotho: Hlompho, hlokomelo le serithi.

Losing a loved one is hard enough.
Zulu: Ukulahlekelwa othandiweyo wakho kunzima kwakhona nje.
Sotho: Ho lahlehelwa ke moratuwa wa hao ho thata.

Trust Tough Times Transport to be there for you.
Zulu: Thembela ku Tough Times Transport ukuthi izokweseka.
Sotho: Tshepela ho Tough Times Transport hore e tla ho thusa.

We can help transport your loved ones to their final resting place with respect, care and dignity as well as take care of all the legal documentation required to make the necessary funeral arrangements.
Zulu: Singakusiza ukuhambisa abathandiweyo bakho ukuya endlini yabo yakugcina ngenhlonipho, ukunakekela kanye nangesizotha nokuqinisekisa ukuthi konke okuhambelana nomalungiselelo.
Sotho: Re ka ho thusa ho tsamaisa baratuwa ba hao ho ya tulong ya bona ya ho qetela ka hlompho, hlokomelo le ka sirithi ho kenyeletsa le ho lukisa dotokomane tsohle tsa molao tse hlokahalang ho lukisetsa ditaba tse amanang le lefu.

Our quality 5-star fleet of Toyota Quantum vehicles will ensure a safe journey to any destination in South Africa and Southern Africa (including Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho and Swaziland).
Zulu: Izimoto zethu zehlobo lwe Toyota Quatum olusezingeni oluphezulu zizoqinisekisa uhambo oluphephile noma ikuphi eNingizumu Africa neNingizumu yeAfrica (kumbandakanya eNamibia, eBotswana, eZimbabwe, eMozambique, eLesotho kanye nase Swazini)
Sotho: Makoloi a rona a moetso wa Toyota Quantum a boemo bo phahameng a tla tsisetsa hore leeto kae kapa kae Afrika Borwa le Borwa ba Afrika le bolokehile ( ho kenyeletsa Namibia, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho le Swaziland).

Call on us 24 hours a day, 7 days a week throughout the year. We are always there for you.
Zulu: Sishayele amahora angu24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngeviki nyaka wonke. Sihlala sikhona ukukulekelela.
Sotho: Re letsetse dihora tse mashume a mabedi le metso e le mene, matsatsi a supileng a beke, jara yohle. Re dula re le teng ho thusa.

Learn more about our services or contact us.
Zulu: Funda kabanzi ngezinsiza zethu okanye uxhumane nathi.
Sotho: Ithute ka ditshebeletso tsa rona kapa o ikopanye le rona.

Losing a loved one is hard enough. Trust Total Funeral Logistics to assist you every part of the way.

Pin It on Pinterest

Share This